Tổng hợp tất cả các Skins, Pickaxes, Back Bling, Gliders, Emotes và Wraps được tìm thấy trong bản cập nhật v7.30 Fortnite. Trong phiên bản này cũng sẽ có nhiều các Cosmetics được thêm vào sau chúng tôi cũng sẽ cập nhật tại bài viết này trước khi bản cập nhật mới hơn được thêm vào chính thức.

Skins

Back Bling

Pickaxe

Glider

Wrap

Emote