Trang chủ Outfit Frostbite

Frostbite

Frostbite Outfit Legendary được tìm thấy trong Fortnite: Battle Royale

request: vip Deep Freeze Bundle Category:

Mô tả

Frostbite là cosmetics Outfit 

Frostbite có độ hiếm được xếp hạng mức: Legendary

Bạn có thể tìm thấy tất cả các Outfit khác trong game fortnite trên trang web.

Đừng quên để lại đánh giá và xếp hạng sao cho Outfit Frostbite.